Chia sẻ kinh nghiệm

chia sẻ kinh nghiệm học đàn cho mọi người.

Có các kinh nghiệm bao gồm từ cơ bản đến nâng cao. DGpiano cũng sẽ cung cấp những kiến thức âm nhạc bổ ích khác. Ngoài những kinh nghiệm học đàn hữu ích.